Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol19133
NázevPrávní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi
AkreditaceMV ČR AK/PV-311/2019 AK/VE-183/2019
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
Termín31.10. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOlomouc - BEA centrum
Cena za osobu1790,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen vedoucím odborů, vedoucím oddělení a úředníkům územních samosprávných celků odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností včetně úředníků magistrátů měst, jejich městských částí a úředníků krajských úřadů, jejichž náplní práce je rozhodování v oblasti kácení a posuzování dřevin rostoucích mimo les.

Obsah semináře:  

 1. Principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Princip ochrany, princip péče, princip povolování kácení; “velká” Metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona (Věstník 11/2017), další metodické materiály MŽP.

2. Změna § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny spojená s novelou zákona o drahách (účinná od 1. 4. 2017), změny § 8 spojené s novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2018)

Dosavadní zkušenosti se závaznými stanovisky ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. 

3. Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a č. 86/2019 Sb. - aktuální novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny. Ovocné dřeviny v zahradách, zapojené porosty dřevin, stromořadí, Metodické doporučení MŽP k vyhlášce.

4. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením. Kdy se o nedovolené zásahy nejedná (§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.), pokuty za poškození ořezem aj.  

5. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin. „Poškození dřevin zanedbáním péče“ z pohledu zákona č. 114/1992 Sb.; odpovědnost za škodu; trestněprávní odpovědnost.

6. Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny. Požadavky na správní řízení a rozhodnutí o povolení ke kácení vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a správního řádu, účast občanských sdružení (spolků) (omezení novelou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. účinnou od 1. 1. 2018); závazné stanovisko namísto rozhodnutí o povolení kácení pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona (novela zákonem č. 225/2017 Sb.)

7. Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení. Kácení na předchozí písemné oznámení, kácení dřevin „se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou“, kácení v tzv. krajní nouzi 

8. Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les a nejčastější chyby aplikační praxe. Problematika „podjatosti“ při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí.

9. Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les. Omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu. 

10. Zásahy do dřevin z pohledu jiných právních předpisů včetně občanského zákoníku, vodní zákon, energetický zákon, zákon o drahách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o státní památkové péči; dřeviny z pohledu soukromého práva (nový občanský zákoník: podrosty a převisy, obtěžování nadměrným stíněním atd., stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu)  

!! Uzávěrka přihlášek je 24. 10. 2019 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.czSeminář byl zrušen