Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol19156
NázevPřestupky na úseku životního prostředí
AkreditaceMV ČR AK/PV- 115/2019 AK/VE-66/2019
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
Termín17.09. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPardubice - Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Cena za osobu1790,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům odborů životního prostředí.

Obsah semináře:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon 

č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

- účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky

- vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě apod.   

2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

- retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku

3. Základy odpovědnosti za přestupek

- materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu

- trestnost pokusu (stanoví-li tak zvláštní zákon), přestupky pokračující, trvající, hromadné

- odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)

- odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)

- okolnosti vylučující protiprávnost

- zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); promlčení

- správní tresty a jejich ukládání; vztah k dosavadní judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.

- obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu

- souběhy deliktů, zásada ne bis in idem, totožnost skutku

4. Řízení o přestupcích

- věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku

- doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení (obviněného)

- účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)

- postupy před zahájením řízení, usnesení o odložení věci, řízení navazující na kontrolu

- zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení

- společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy

- zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok; novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy)

- náhrada škody

- náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí

- odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu

- přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO

5. Evidence vybraných přestupků

6. Přechodná ustanovení

- skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu 

7.Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na úseku životního prostředí)

- nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty)

- novela správního řádu

8. Přestupky podle jednotlivých zákonů na úseku životního prostředí

- skutkové podstaty ohrožující a poškozující, dokazování znaků přestupku, jednání, následek, příčinná souvislost atd., praxe, judikatura

 

 Lektorka je spoluatorka čerstvé publikace: 

• Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018 

 

!!Uzávěrka přihlášek je 10. 09. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

 Seminář byl zrušen