Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20021
NázevZákon o přestupcích
AkreditaceMV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
LektorJUDr. Myron Zajonc
Termín02.06. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, v jejichž náplni práce je správní řízení o přestupcích, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů. Obsahem semináře bude zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

 

Obsah semináře:

1. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnový zákon 

č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy)

- účel nové úpravy: kodifikace správního trestání (společná úprava podmínek odpovědnosti, druhů správních trestů a jejich ukládání, procesních ustanovení zvláštních vůči správnímu řádu); dosavadní jiné správní delikty PO a PFO se stávají přestupky

- vztah k dosavadním úpravám a výkladům: kontinuita principů (např. rozlišení subjektivní a objektivní odpovědnosti), někdy výslovná úprava toho, co dosud dovozovala judikatura, jindy zaplnění kritizovaných mezer ve stávající úpravě    

2. Časová působnost, územní působnost, osobní působnost

-  retroaktivita jen ve prospěch pachatele, doba spáchání u pokračujícího, hromadného a trvajícího přestupku

3. Základy odpovědnosti za přestupek

- materiální znak přestupku (společenská škodlivost), formální znaky, subsidiarita vůči trestnému činu

- trestnost pokusu (stanoví-li tak zvláštní zákon), přestupky pokračující, trvající, hromadné

- odpovědnost FO za přestupek (subjektivní), odpovědnost PO a PFO za přestupek (objektivní, s možností prokázání liberačního důvodu)

- odpovědnost FO jako organizátora, návodce, pomocníka (musí tak stanovit zvláštní zákon), úprava přičitatelnosti jednání fyzické osoby právnické osobě a fyzické osobě podnikající; vztah k dosavadním otázkám určování deliktně odpovědného subjektu/ů (zadavatele díla apod.)

- okolnosti vylučující protiprávnost

- zánik odpovědnosti a odpovědnost právního nástupce (PO a PFO); promlčení

- správní tresty a jejich ukládání; vztah k dosavadní judikatuře o likvidačním charakteru pokuty, osobních a majetkových poměrech pachatele, profesionální povaze subjektu atd.

- obligatornost x fakultativnost ukládání pokut, resp. správního trestu, upuštění od uložení správního trestu

- souběhy deliktů,  zásada ne bis in idem, totožnost skutku

4. Řízení o přestupcích

- věcná příslušnost, změny místní příslušnosti z důvodu vyloučení u ÚSC jako podezřelých z přestupku

- doručování veřejnou vyhláškou, nesoučinnost zmocněnce účastníka řízení (obviněného)

- účastníci řízení (obviněný, poškozený), vztah k dosavadním výkladům účastenství v sankčním řízení (obce, spolky, vlastník dotčeného pozemku apod.)

- postupy před zahájením řízení, usnesení o odložení věci, řízení navazující na kontrolu

- zahájení řízení, ÚJ (změna dosavadní obligatornosti podle PřestZ), dokazování (nově výslovně i výslech obviněného), přerušení, zastavení řízení

- společné řízení, porušení právních povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy

- zkrácená řízení (příkaz, příkaz na místě a příkazový blok; novela od 1. 1. 2019: „návrat“ domluvy)

- náhrada škody

- náležitosti rozhodnutí, popis skutku atd., lhůta pro vydání rozhodnutí

- odvolací řízení - specifika: neplatí koncentrace řízení (dtto dosavadní výklady k § 82 odst. 4 SŘ), zákaz reformace in peius; nové rozhodnutí, přezkumné řízení - specifika oproti správnímu řádu

- přechod úhrady pokuty na právního nástupce PO

5. Evidence vybraných přestupků

6. Přechodná ustanovení

- skutky spáchané, řízení zahájená před 1. 7. 2017; požadavky na oprávněnou úřední osobu do 31. 12. 2022 a po tomto datu 

7. Změnový zákon č. 183/2017 Sb. (změny sankčních ustanovení zákonů na jednotlivých úsecích veřejné správy, novela správního řádu)

- nezbytné společné změny (terminologie, odstranění zvláštních úprav u dosavadních správních deliktů PO a PFO, formulace "lze uložit pokutu" namísto "se uloží pokuta" a její význam a další; formulace skutkových podstat, výše pokuty), novela správního řádu

 

!! Uzávěrka přihlášek je 26. 05. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz