Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol20028
NázevObstrukce v judikatuře
AkreditaceMV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
Termín09.06. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOstrava - Vítkovice Machinery group
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen úředníkům samosprávních celků všech odborů obcí a měst.

Program odborného semináře 

1) Zásada zákazu zneužití práva

- výjimečnost případů, kdy lze prokázat zneužití práva a nepřiznat právní účinky určitému jednání účastníka řízení (dotčené osoby)

- procesní obstrukce zejména ze strany obviněných z přestupku a jejich zmocněnců

- šikanózní žádosti o informace, podněty, stížnosti, případně další druhy podání

- využívání práv ekologickými spolky a správné postupy správních orgánů 

2) Námitky podjatosti

- vůči všem úředním osobám správního orgánu, vůči úředním osobám, které se na výkonu pravomoci v konkrétním řízení zjevně nepodílejí, námitky založené na účelových spekulacích ("obec příjemce pokuty" apod.), otázka tzv. systémového rizika podjatosti při rozhodování orgánů ÚSC

- v případě odvolání proti usnesení o námitce podjatosti není nutno čekat na PM rozhodnutí   

3) Plné moci, vady a domnělé vady, neakceptace zmocněnce ze zahraniční, nezletilý "zmocněnec", vůle zvolit si zmocněnce projevená až po zahájení ÚJ  

- prosté kopie a skeny plných mocí, plná moc bez podpisu zmocnitele, specifikace rozsahu zmocnění, výzvy k odstranění vad (doručovat zmocněnci, nebo zmocniteli?)

- volba zmocněnce v zahraničí, jemuž se nedaří doručovat, úkony nezletilého "zmocněnce" 

4) Doručování účastníkům řízením, zmocněncům, substitutům, doručování úkonů účastníků

- trvalý pobyt na adrese obecního úřadu (ohlašovny), účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu, zpřístupnění DS "těsně" před vydáním a doručením rozhodnutím

- volba elektronické adresy pro doručování včetně adresy s diakritikou, typy situací

- doručovat zmocněnci, nikoli jeho substitutovi

- pravidla pro počítání času (poslední den lhůty So, Ne, svátek), vztah k procesním úkonům účastníků, případně správního orgánu  

5) Právo na tlumočníka, jednací jazyk

- jazyková práva každého, jazyková práva národnostních menšin, kdo obstará tlumočníka, kdo hradí náklady

6) Ústí jednání, předvolání k ÚJ, omluvy, projednání v nepřítomnosti

- obligatorní ÚJ k projednání přestupku, ÚJ jako prostor pro realizaci práv x ÚJ, kdy osobní účast obviněného je nutná ke zjištění stavu věci

- bohatá judikatura k omluvám obviněných a zmocněnců, kdy lze omluvy neakceptovat 

- kontinuita i některé změny podle nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

7) Vadná podání (zejména blanketní odvolání), výzvy správního orgánu k odstranění nedostatků podání, doplňování ze strany účastníků (jejich zástupců)

- pravé a "nepravé" blanketní odvolání, potvrzování podání učiněných prostým e-mailem do 5 dnů (např. zásilkou podanou v zahraničí) 

8) Návrhy na provedení důkazů, zpochybňování provedení důkazů, úřední záznam, právo obviněného vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí

- nadbytečné, účelové, spekulativní návrhy na provedení důkazů (nutno řádně odůvodnit, proč jim nevyhověno), námitky nepoužitelnosti úředních záznamů jako podkladů pro rozhodnutí, námitky vůči absenci postupu podle § 36 odst. 3 správního řádu

9) Žádosti o informace ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

- procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 02. 06. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

 

 Seminář byl zrušen