Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol22013
NázevOhlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb dle stavebního zákona - on-line
AkreditaceAK/PV-250/2021 // AK/VE-141/2021
LektorIng. Marcela Pavlová
Termín26.05. 2022
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOn-line seminář - On-line seminář
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Obsah semináře:

 

Stavební zákon – problematika ČÁSTI ČTVRTÉ – STAVEBNÍ ŘÁD

-          Změny ve výkonu veřejné správy

-          Nové pojmy

-          Závazná stanoviska dotčených orgánů

-          Přezkum písemných souhlasů stavebního úřadu

-          Změny v dokládání majetkoprávních dokladů k řízením a dalším postupům podle stavebního zákona

-          Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

-          Jednoduché tavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení

-          Stavební řízení

-          Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

-          Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

-          Změna stavby před jejím dokončením

-          Uvádění staveb do užívání (kolaudace)

-          Změna v užívání staveb

-          Odstraňování staveb

 

!!Uzávěrka přihlášek je 20. 05. 2022!!

 

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

1.    Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.

 

2.    Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady
na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.

 

3.    Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.

 

4.    Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.

 

5.    Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.

 

6.    Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

 

7.    Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.

 

8.    Storno poplatek – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.

 

9.    Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.

 

10.     V případě nutnosti vyžádané pandemickou situací a případnými opatřeními vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo změnit seminář z prezenční formy na on-line formu s tím, že v okamžiku jakékoliv změny toto sdělí formou mailové informace na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.