* kliknutím na lektora zobrazíte jeho vypsané semináře.
Jméno lektoraPopis
Černý Miroslav Oddělení daňové exekuce a insolvenčního řízení I,Generální finanční ředitelství, Odbor vymáhání, zkušený lektor
Mgr. Felcman Jindřich Ph.D.Lektor s několikaletou praxí na krajském úřadu, specialista na územní plánování, právník, člen zastupitelstva města Liberce. Je autorem metodických pomůcek, pravidelně přednáší pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V rámci svého výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze se zabývá udržitelným rozvojem městských regionů.
Ing. Fialová Eva Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích."
JUDr. Hálová Jana Přední­ odbornice na správní­ činnosti v oblasti matrik, dlouholetá a zkušená lektorka a zkušební­ komisařka IMS. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
JUDr. Hireš Ladislav Nezávislý právník, působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu a předpisů souvisejících; od r. 2009 u MV akreditovaný lektor dané právní úpravy pro činnost správních orgánů/silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů. Působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Prof. JUDr. Hrušáková Milana CSc.Jedna z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo. Učí na katedře soukromého práva a civilního procesu UP v Olomouci, děkanka fakulty. Podílela se na tvorbě druhé části OZ, je spoluautorkou učebnic a komentářů k rodinnému právu.
JUDr.RNDr. Jelí­nková Jitka Ph.D.Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Autorka praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), komentáře k zákonu o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa a publikace Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí. Praktický průvod
Ing. Jetel Václav Pracuje na ČVUT Praha jako zástupce vedoucího - katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební. Člen Předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, autorizovaný architekt pro územní plánování.
JUDr. Ing. Kašparová Hana Vedoucí oddělení provozu projektů eGovernment, odbor centrálních informacích systémů. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
PaedDr. Bc. Knoll Jiří Dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných textů. Externí učitel na FF Univerzita Pardubice.
Ing. Kolaří­k Jaroslav Ph.D.Vynikají­cí­ odborní­k na arboristiku a dendrologii, soudní­ znalec v oblasti posuzování­ dřevin, dlouholetý praktik, ředitel agentury Safe Trees. s.r.o.
Bc. Košťáková (dříve Reitmayerová) Alena Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízení, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, ředitelka občanského sdružení Dítě, rodič, prarodič. Zaměření: komplexní péče o rodinu. Absolventka VŠ – speciální pedagogika.
Mgr. Koudelková Monika Právnička pro oblast veřejných zakázek podílející se na přípravě nového zákona, má praktické zkušenosti s faktickým zadáváním veřejných zakázek. Věnuje se problematice veřejných zakázek jak z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci tak i samotným zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, tak podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek.
Mgr. Machačková Jana působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní a stavební řízení, členka České společnosti pro stavební právo, spoluautorka stavebního zákona.
Ing. Mareš Martin DiS.Ing. Martin Mareš, DiS. Vedoucí oddělení na MZ ČR oddělení vodního hospodářství. V rámci výkonu činnosti zabezpečuje tvorbu koncepčních dokumentů a strategii, přípravu prováděcích předpisů, metodických pokynů na úseku vodního hospodářství. Odpovídá za výkon ústředního vodoprávního úřadu, metodické vedení nižších vodoprávních úřadů (kraje a obce). Zabezpečuje výkon vrchního vodoprávního dozoru v pů
Ing. Mareš Martin DiS.Ing. Martin Mareš, DiS. Vedoucí oddělení na MZ ČR oddělení vodního hospodářství. V rámci výkonu činnosti zabezpečuje tvorbu koncepčních dokumentů a strategii, přípravu prováděcích předpisů, metodických pokynů na úseku vodního hospodářství. Odpovídá za výkon ústředního vodoprávního úřadu, metodické vedení nižších vodoprávních úřadů (kraje a obce). Zabezpečuje výkon vrchního vodoprávního dozoru v pů
Ing. Martinek Petr Odborník na entomologii, vědecko-výzkumný pracovník na vysoké škole - Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská. Praxe ve vzdělávací činnosti - Lektorská účast na terénních cvičeních z oboru Arboristika v roce 2014 (praktické ukázky a výuka entomologie) a lektorská účast na Letní arboristické škole v roce 2013 a 2014, sekce fytopatologie a entomologie. Spoluautor odborných publik
Ing. Matocha Josef Lesní inženýr, pracoval jako projektant a rozpočtář, vedoucí odboru školství městského úřadu ve Valašském Meziříčí, poradce poslance Viléma Holáně pro public relations v Ostravě, v letech 1998-2002 jako místostarosta pro investice, rozvoj města a public relations a předseda mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko. Tajemníkem městského úřadu je od roku 2002.
JUDr. Matochová Lenka Lektorka je právničkou odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.
Mgr. Bc. Mazánek David Právník odboru dopravy a silničního hospodářství hospodářství Královéhradeckého kraje
Ing. Pavlová Marcela Náměstkyně pro řízení sekce stavebního řádu MMR ČR s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti veřejné správy. Spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního řádu a je zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Je
JUDr. Pečinková Drahoslava Přední­ odbornice na správní­ činnosti - zejména evidenci obyvatel a rodná čí­sla, zkušená a dlouholetá lektorka a zkušební­ komisařka IMS. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
Mgr. Polívková Vraná Jana Zkušená odbornice na ří­zení­ na úseku zákona o provozu na pozemní­ch komunikací­ch, lektorka a zkušební­ komisařka IMS Ministerstva vnitra.
Ing. Rozsypálek Jiří Ústav ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně. Vynikající odborník na arboristiku a dendrologii, dlouholetý praktik
JUDr. Salačová Marie Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací.
JUDr. Sedláčková Vladimíra Zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, spoluautorka zákona o vyvlastnění. Je zkušební komisařka a lektorka na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní správy.
Mgr. Schmied Zdeněk Pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborník na pracovněprávní problematiku. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní.
Ing. Slezák Petr zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA
Stránská Zdeňka Nyní pracuje na úseku státní­ho občanství na ústředním orgánu státní správy. Pracovala na okresním a po té krajském úřadě (vedoucí úseku). Zajišťovala školení bud. matrikářek, metod. vedla matriční úřady a agendy správních činn. Zajišťovala přípravy a zkoušky bud. ověřovatelů (zák.č.21/2006). Na úseku matrik, stát. občanství a ověřování pracuje víc jak 24 let a na úseku správních činností 14 let
JUDr. Svobodová Zuzana Ph.D.JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. - poradce pro životní prostředí - environmentální poradenství v celé šíři právních předpisů.
Mgr. Taranda Petr Dlouholetý lektor v oblasti daňového řízení, exekuce a insolvence, autor či spoluautor několika odborných publikací
Mgr. Tichý Michal Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Setkat se s ním můžete i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb.
JUDr. Traplová Jana Zkušená lektorka a specialistka Ministerstva zemědělství­ na problematiku týrání­ zví­řat. Lektorka Institutu veřejné správy v Benešově.
JUDr. Tuháček Miloš Lektor s dlouholetými zkušenostmi ve veřejné správě specializující se na oblast životního prostředí
Ing. Voldřich Vladimír územní plánování a stavební řád
JUDr. Vronská Svatava Přední­ odborní­k a dlouholetý praktik na oblast veřejné správy a správní­ho řádu, spoluautorka zákona o přestupcích i všech jeho významných novel. zkušební komisařka Institutu veřejné správy Praha. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karovy v Praze.
JUDr. Zajonc Myron Dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.