* kliknutím na lektora zobrazíte jeho vypsané semináře.
Jméno lektoraPopis
Borková Soňa DiS.Lektorka se zaměřením na personální problematiku - příprava a realizace výběrového řízení, tvorba kompetenčních modelů, hodnocení a motivace zaměstnanců. Personální audit a nastavení personálních systémů pro: např. MěÚ Zlínského kraje, Úřad práce České republiky - krajská pobočka Zlín, okresní pobočka Kroměříž, okresní pobočka Valašské Meziříčí
Ing. Brábník Miroslav CSc.Absolvent VŠE Praha, výrobně ekonomická fakulta. Postgraduální studium na fakultě Řízení. Od roku 1991 do 1996 absolvoval certifikované studia v Českém manažerském centru v oblastech: „Marketing principles\"; „Planning for Managers\"; „Řízení prodejní činnosti\"; „Project management\". Na Open University - certifikát „Marketing v praxi\" a Institutu státní správy -
Černý Miroslav Oddělení daňové exekuce a insolvenčního řízení I,Generální finanční ředitelství, Odbor vymáhání, zkušený lektor
Ing. Fialová Eva
1 vypsaný seminář
Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích."
JUDr. Furek Adam Je legislativním a právním odborníkem v oblasti kontroly veřejné správy. Specializuje se na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a je autorem řady odborných publikací.
JUDr. Guluškinová Kateřina Přední­ odbornice na státní­ občanství­ a matriku, dlouholetá a zkušená lektorka a zkušební­ komisařka IMS. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
JUDr. Hálová Jana
2 vypsané semináře
Přední­ odbornice na správní­ činnosti v oblasti matrik, dlouholetá a zkušená lektorka a zkušební­ komisařka IMS. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
JUDr. Hireš Ladislav Nezávislý právník, působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu a předpisů souvisejících; od r. 2009 u MV akreditovaný lektor dané právní úpravy pro činnost správních orgánů/silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů. Působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Prof. JUDr. Hrušáková Milana CSc.Jedna z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo. Učí na katedře soukromého práva a civilního procesu UP v Olomouci, děkanka fakulty. Podílela se na tvorbě druhé části OZ, je spoluautorkou učebnic a komentářů k rodinnému právu.
JUDr.RNDr. Jelí­nková Jitka Ph.D.
5 vypsaných seminářů
Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Autorka praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), komentáře k zákonu o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa a publikace Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí. Praktický průvod
Ing. Jetel Václav
3 vypsané semináře
Pracuje na ČVUT Praha jako zástupce vedoucího - katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební. Přednáší na ČVUT Praha jako odborný asistent, rozvrhář
Mgr. Jung Jiří Sekce řízení rizik při správě daní, Odbor vyhledávání a daňové kontroly, Oddělení boje s daňovými úniky Generálního finančního ředitelství, zkušený lektor
JUDr. Ing. Kašparová Hana Vedoucí oddělení provozu projektů eGovernment, odbor centrálních informacích systémů. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
PaedDr. Bc. Knoll Jiří Dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných textů. Externí učitel na FF Univerzita Pardubice.
Ing. Kolaří­k Jaroslav Ph.D.
2 vypsané semináře
Vynikají­cí­ odborní­k na arboristiku a dendrologii, soudní­ znalec v oblasti posuzování­ dřevin, dlouholetý praktik, ředitel agentury Safe Trees. s.r.o.
Mgr. Koudelková Monika
2 vypsané semináře
Právnička pro oblast veřejných zakázek podílející se na přípravě nového zákona, má praktické zkušenosti s faktickým zadáváním veřejných zakázek. Věnuje se problematice veřejných zakázek jak z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci tak i samotným zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, tak podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek.
Doc. Ing. Kupilík Václav CSc.Přední odborník v oboru stavebnictví - poruchy a rekonstrukce, požární bezpečnost staveb. Přednáší na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích - Katedra stavebnictví a ČVUT Praha na Fakultě stavební - katedra konstrukcí pozemních staveb. Byl jmenován ministrem spravedlnosti soudním znalcem z oboru stavebnictví se zvláštní specializací požární bezpečnost staveb.
Mgr. Machačková Jana působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní a stavební řízení, členka České společnosti pro stavební právo, spoluautorka stavebního zákona.
Ing. Martinek Petr Odborník na entomologii, vědecko-výzkumný pracovník na vysoké škole - Mendelova univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská. Praxe ve vzdělávací činnosti - Lektorská účast na terénních cvičeních z oboru Arboristika v roce 2014 (praktické ukázky a výuka entomologie) a lektorská účast na Letní arboristické škole v roce 2013 a 2014, sekce fytopatologie a entomologie. Spoluautor odborných publik
Ing. Matocha Josef Lesní inženýr, pracoval jako projektant a rozpočtář, vedoucí odboru školství městského úřadu ve Valašském Meziříčí, poradce poslance Viléma Holáně pro public relations v Ostravě, v letech 1998-2002 jako místostarosta pro investice, rozvoj města a public relations a předseda mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko. Tajemníkem městského úřadu je od roku 2002.
JUDr. Matochová Lenka Lektorka je právničkou odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.
Mgr. Bc. Mazánek David Právník odboru dopravy a silničního hospodářství hospodářství Královéhradeckého kraje
Nejedlý Miloš
Mgr. Norková Klára MPAOdbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Krajského úřadu Pardubického kraje. Lektorka pro oblast VEŘEJNÁ SPRÁVA, ZÁKLADY SPRÁVNÍHO PRÁVA, POSTAVENÍ, PŮSOBNOST, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ÚŘADŮ ÚSC,
JUDr. Novotná Věra Přední­ odbornice na oblast sociálně-právní­ ochrany dětí­, dlouholetá a zkušená lektorka a zkušební­ komisařka IMS Ministerstva vnitra.
Ing. Paikert Ota Přední odborník na problematiku DPH. V současné době se věnuje podnikatelské činnosti v oblasti finančního, ekonomického poradenství, pořádání odborných kurzů a lektorské činnosti.
Ing. Pavlová Marcela Náměstkyně pro řízení sekce stavebního řádu MMR ČR s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti veřejné správy. Spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního řádu a je zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Je
JUDr. Pečinková Drahoslava
1 vypsaný seminář
Přední­ odbornice na správní­ činnosti - zejména evidenci obyvatel a rodná čí­sla, zkušená a dlouholetá lektorka a zkušební­ komisařka IMS. Zkušená lektorka s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.
Mgr. Polívková Vraná Jana
4 vypsané semináře
Zkušená odbornice na ří­zení­ na úseku zákona o provozu na pozemní­ch komunikací­ch, lektorka a zkušební­ komisařka IMS Ministerstva vnitra.
Mgr. Pressfreund-Čálková Helena Absolvovala magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno v oboru mezinárodní právo a právo EU, sociální psychologie a sociální pedagogika. Pracovala jako pedagog, speciální pedagog, později jako ředitelka a sociální pracovnice domova pro osoby se zdravotním postižením. Od r. 2010 se věnuje lektorské činnosti a také pracuje jako projektová manažerka a
Bc. Reitmayerová Alena
5 vypsaných seminářů
Lektorka s 16-ti letou zkušeností v oblasti komplexní péče o rodinu. Speciální pedagožka se zaměřením na psychopedii s dlouholetou praxí v různých typech školských i mimoškolních zařízení, konzultantka, lektorka mnoha seminářů a kurzů, ředitelka občanského sdružení Dítě, rodič, prarodič. Zaměření: komplexní péče o rodinu. Absolventka VŠ – speciální pedagogika.
Ing. Rozsypálek Jiří Vynikají­cí­ odborní­k na arboristiku a dendrologii, soudní­ znalec v oblasti posuzování­ dřevin, dlouholetý praktik
Mgr. Rožková Věra Vedoucí sociálního odboru Městská část Praha 4, dlouholetá pracovnice v oblasti sociálně právní ochrana dětí v kontextu státní správy.
JUDr. Salačová Marie Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací.
JUDr. Sedláčková Vladimíra Zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, spoluautorka zákona o vyvlastnění. Je zkušební komisařka a lektorka na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní správy.
Mgr. Schmied Zdeněk Pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborník na pracovněprávní problematiku. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní.
Ing. Slezák Petr zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA
Stránská Zdeňka
5 vypsaných seminářů
Nyní pracuje na úseku státní­ho občanství na ústředním orgánu státní správy. Pracovala na okresním a po té krajském úřadě (vedoucí úseku). Zajišťovala školení bud. matrikářek, metod. vedla matriční úřady a agendy správních činn. Zajišťovala přípravy a zkoušky bud. ověřovatelů (zák.č.21/2006). Na úseku matrik, stát. občanství a ověřování pracuje víc jak 24 let a na úseku správních činností 14 let
JUDr. Svobodová Zuzana Ph.D.
7 vypsaných seminářů
JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. - poradce pro životní prostředí - environmentální poradenství v celé šíři právních předpisů.
Mgr. Taranda Petr Dlouholetý lektor v oblasti daňového řízení, exekuce a insolvence, autor či spoluautor několika odborných publikací
MUDr.Mgr. Těšinová Jolana Přední­ a dlouholetá odbornice na právo ve zdravotnictví­.
Mgr. Tichý Michal
5 vypsaných seminářů
Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Setkat se s ním můžete i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb.
Ing. Tomší Ivan Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zprostředkovatel a rozhodce pro oblast mezd
JUDr. Traplová Jana Zkušená lektorka a specialistka Ministerstva zemědělství­ na problematiku týrání­ zví­řat. Lektorka Institutu veřejné správy v Benešově.
JUDr. Tuháček Miloš Lektor s dlouholetými zkušenostmi ve veřejné správě specializující se na oblast životního prostředí
JUDr. Tyšerová Dagmar Vedoucí oddělení Metodiky zastupování státu ve věcech majetkových, majetkoprávního odboru Ministerstva financí, 20 let praxe v majetkových a restitučních agendách Ministerstva financí.
JUDr. Vronská Svatava Přední­ odborní­k a dlouholetý praktik na oblast veřejné správy a správní­ho řádu, spoluautorka zákona o přestupcích i všech jeho významných novel. zkušební komisařka Institutu veřejné správy Praha. Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karovy v Praze.
JUDr. Zajonc Myron
2 vypsané semináře
Dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS s dlouholetou praxi v ústředních orgánech státní správy.